Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Let’s build IT B.V.
handelend onder de naam/namen: Let’s build IT
Hierna te noemen: LBI

Vestigings- & bezoekadres:
Veranda 104 1628 JZ te Hoorn
KvK-nummer : 83263438
Btw-nummer: NL862799508B01

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met LBI gesloten overeenkomsten. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens LBI binden LBI uitsluitend indien deze schriftelijk door LBI zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van de opdrachtgever uit.

Het ontstaan van opdrachten

De overeenkomst van opdracht tussen LBI en de opdrachtgever ontstaat door aanbod (offerte) en acceptatie. LBI zal streven naar schriftelijke bevestiging van de opdracht van de opdrachtgever, bevestiging door middel van elektronisch berichtenverkeer daaronder begrepen. Na de aanvang van de werkzaamheden door LBI zal, ook zonder schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever, worden aangenomen dat de opdracht conform de offerte is verstrekt.

Annulering van opdrachten

Annulering van een overeenkomst van de opdrachtgever is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van LBI. Na toestemming voor annulering is de opdrachtgever gehouden aan LBI te vergoeden alle schade die LBI, als gevolg van de annulering, heeft geleden of nog zal lijden. De winstderving van LBI hieronder begrepen, ongeacht de overige rechten van LBI.

Uitvoering van de overeenkomst

LBI zal de overeenkomst van opdracht naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het een en ander op grond van de stand der wetenschap op dat moment. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LBI het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Het tarief

Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht zal LBI kenbaar maken welke tarieven bij de uitvoering van de opdracht zullen worden gehanteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, luidt dit tarief exclusief btw en exclusief eventuele kosten. Eveneens zal kenbaar worden gemaakt of er aanvullende kosten in rekening zullen worden gebracht.

Betalingen

Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door LBI is vereist. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De te vergoeden rente bedraagt voor iedere maand, of een gedeelte hiervan, 1% van het factuurbedrag. Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever door LBI schriftelijk worden aangemaand, in aanvang per e-mailbericht of gewoon poststuk. Indien ook na deze aanmaning geen tijdige en volledige betaling volgt, zal LBI een aanmaning per aangetekende post verzenden. Voor deze aanmaning zal de opdrachtgever, jegens LBI, de officiële incassokosten naleven. Wet Incasso Kosten (W.I.K.) per 1 juli 2012 zijn:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2.500,- van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5.000,- van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €190.000,- van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van €6.775,-

Intellectueel eigendom

LBI behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen LBI en de opdrachtgever is gecreëerd, gesteld en/of geleverd. Het is LBI toegestaan om in het kader van de opdracht vervaardigde werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van LBI voor schade van de opdrachtgever, als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat LBI voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht. Betreft het een doorlopende opdracht waarvoor periodiek wordt gefactureerd, dan wordt de aansprakelijkheid van LBI beperkt tot het bedrag dat in de laatste maand voorafgaand aan het schadebrengend voorval door LBI is gefactureerd. LBI is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van LBI jegens de opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door LBI afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

Op alle met LBI gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van met LBI gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

-->